Umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenie – formy zawierania umów przez tłumaczy

Każdej z form zawarcia umowy przysługują inne regulacje prawne. Tłumacz ma możliwość wyboru formy umowy, na podstawie której będzie świadczył swoje usługi, pomiędzy:

 • umową o pracę,
 • umową o dzieło,
 • umową zlecenia.

Umowę o pracę regulują przepisy kodeksu pracy. Umowa o pracę jest jednym ze sposobów nawiązania stosunku pracy. Zawiera się ją na :

 • czas określony,
 • czas nieokreślony,
 • czas wykonywania określonej pracy, np. na czas zastępstwa innego pracownika.

Każdą z wyżej wymienionych umów może poprzedzać umowa o pracę na okres próbny, zawarta na maksymalnie 3 miesiące.
Umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, warunki pracy oraz wysokość wynagrodzenia. Umowa taka powinna być zawarta na piśmie.

Rozwiązanie umowy o pracę następuje:

 • na mocy porozumienia stron,
 • za wypowiedzeniem, czyli z zachowaniem okresu wypowiedzenia,
 • bez wypowiedzenia, czyli bez zachowania okresu wypowiedzenia,
 • z upływem czasu, na jaki została zawarta,
 • z chwilą ukończenia pracy.

Ważną informacją jest możliwość zmiany treści umowy, jeżeli obie strony chcą to zrobić. Wówczas sporządzany jest aneks do umowy, który zawiera uzgodnione przez strony zmiany warunków oraz termin wejścia w życie tychże zmian. Przed podpisaniem umowy w jakiejkolwiek formie, należy oczywiście dokładnie zapoznać się z jej treścią.

Umowa o dzieło regulowana jest postanowieniami kodeksu cywilnego. Jest to więc umowa cywilnoprawna, co oznacza, iż zatrudnionym na podstawie tej umowy nie przysługuje ochrona przewidziana postanowieniami kodeksu pracy.

Na podstawie umowy o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania danego dzieła, zaś zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Umowa ta jest umową rezultatu, co oznacza, że przedmiotem umowy jest wykonanie określonego dzieła.

Warto wspomnieć o minusach tej formy zatrudnienia. Osoba zatrudniona na umowę o dzieło pozbawiona jest takich świadczeń socjalnych, jak ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne, rentowe oraz wypadkowe, a także nie korzysta w przypadku niewypłacalności pracodawcy z wypłat z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Plusem z kolei są korzystne stawki oprocentowania, niezależnie od wysokości przychodu.

Umowę zlecenia również reguluje kodeks cywilny. Umowa ta polega na tym, że przyjmujący zlecenie (zleceniobiorca) zobowiązuje się do dokonania określonej czynności na rzecz dającego zlecenie (zleceniodawcy).

Umowa ta może być wykonywana za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. Zależy to wyłącznie od ustaleń jej stron. Natomiast w przypadku, gdy strony nie zawrą w treści umowy postanowień dotyczących wynagrodzenia, przyjmuje się, że umowa taka jest wykonywana za wynagrodzeniem.

Umowa zlecenia jest umową starannego wykonania. Zleceniobiorca otrzyma więc wynagrodzenie, jeśli swoją pracę wykonał z należytą starannością. Nie musi jej za to wykonywać osobiście, możliwe jest wykonanie zlecenia przez osobę trzecią.

Czytaj również

Jaka jest praca tłumacza
Praca tłumacza

Jaka jest praca tłumacza?

W dzisiejszych czasach wydawać by się mogło, że zawód tłumacza przestał być potrzebny. W końcu coraz więcej z nas zna co najmniej jeden język obcy. Zatem w zasadzie, każdy z nas mógłby sam zajmować się przekładem. Okazuje się jednak, że nie ma nic bardziej błędnego niż właśnie takie myślenie. To, że wiele osób zna języki […]

Czytaj całość
Jak przetłumaczyć tekst
Praca tłumacza

Jak przetłumaczyć tekst?

Dziś znajomość języków obcych to podstawa. Wie o tym każdy, kto choć raz był za granicą. Jednak czy zawsze trzeba znać języki obce, aby zrozumieć treść? Okazuje się, że dziś już nikt nie ma wymówki przed zagranicznym wyjazdem. Bo tak naprawdę nawet osoba, która słabiej zna język jest w stanie wiele tekstów przetłumaczyć. Choć niewiele […]

Czytaj całość
Praca tłumacza w wydawnictwie
Praca tłumacza

Reportaż polski w tłumaczeniach

Polskie słowo reportaż pochodzi od francuskiego reportage. Dziś trudno w to uwierzyć, ale reportaż dawniej określano określano “bękartem literatury pięknej i brukowej popołudniówki”. Pojawił się w drugiej połowie XIX wieku. Jest gatunkiem z pogranicza literatury faktu, publicystyki i literatury pięknej. Za jego prekursora uważany jest Egon Erwin Kisch, znany bardziej jako Szalejący Reporter. Z kolei […]

Czytaj całość