Komu zlecić przetłumaczenie dokumentacji przetargowej?

Komu zlecić przetłumaczenie dokumentacji przetargowej

 

Każda firma chcąc ubiegać się o uzyskanie zamówienia publicznego musi złożyć dokumentację przetargową. To warunek konieczny, aby móc ubiegać się o uzyskanie zlecenia z sektora publicznego. Złożenie kompletnej dokumentacji jest podstawowym warunkiem do wzięcia udziału w interesującym nas przetargu. Jakie dokumenty należy złożyć do przetargu, aby oferta była kompletna i została przyjęta? Czy takie dokumenty powinny być przetłumaczone? A jeśli tak, czy powinien je wykonać tłumacz przysięgły? Sprawdźmy jak ważne jest to, komu powierzamy tłumaczenie dokumentacji przetargowej.

Komu zlecić przetłumaczenie dokumentacji przetargowej – czym jest dokumentacja przetargowa?

Złożenie kompletnej i poprawnie przygotowanej dokumentacji przetargowej to warunek konieczny aby wziąć udział w przetargu. Wszystkie szczegóły w tym zakresie określa ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych. Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 1995 roku. Zgodnie z ustawą przedmiot zamówienia powinien być w niej opisany w sposób dokładny i precyzyjny. Czym w ogóle jest zamówienie publiczne? Otóż, zgodnie z art. 2 pkt 13 powyższej ustawy zamówieniem publicznym jest odpłatna umowa zawierana pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Najczęstszą formą udzielania zamówienia publicznego jest przetarg. Może być on ograniczony lub nieograniczony.

Co istotne, podmiot ubiegający się o zamówienie publiczne powinien prowadzić działalność gospodarczą. Na wykonane zamówienie wystawia także zamawiającemu fakturę. Zamówienia zaś kierowane są do przedsiębiorstw z danej branży, której dotyczy przetarg. I tak, zamówienie publiczne dotyczące budowy autostrady skierowane jest do firm budowlanych, na usługi transportowe – do firm transportowych etc.

Zasady udzielania zamówień publicznych reguluje art. 7 ust 1 ustawy. Zgodnie z nim każde postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia powinno odbywać się w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Takie postępowanie powinno również przeprowadzone zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości. Ono po prostu musi być uczciwe. Co ważne także, podmioty pochodzące z państw UE powinny być traktowane na równi z podmiotami rodzimymi. Świadczenie usług na rynku unijnym jest bowiem uznawane tak jak na rynku polskim.

Podstawowym elementem każdej dokumentacji przetargowej jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Co powinno być zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia? Otóż, szczegóły tego dokumentu określa bardzo wyczerpująco ustawa – prawo zamówień publicznych, a konkretnie jej art. 36. Informacje, które powinna zawierać SIWZ to między innymi określenie podmiotu organizującego przetarg, wymagania stawiane przedsiębiorcom – potencjalnym wykonawcom, termin składania ofert, wytyczne dotyczące oceny ofert oraz wartość zamówienia. Ta dokumentacja jest jawna dla wszystkich zainteresowanych. Głównym zadaniem SIWZ jest określenie podmiotów, do których skierowane jest konkretne zamówienie, warunków udzielenia zamówienia oraz ceny wykonania umowy. Warto wiedzieć, że każdy dokument przetargowy powinien być sporządzony w języku polskim. Są jednak wyjątki, dopuszczające możliwość złożenia oferty w języku obcym.

Warto przeczytać: Ile trwa tłumaczenie książki?

Tłumaczenie dokumentacji przetargowej – komu należy je zlecać?

Zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych, dokumentacja przetargowa co do zasady powinna być złożona w języku polskim. Możliwe jest jednak odstępstwo od tej zasady. Ma to miejsce w przypadku, gdy podmiot ogłaszający przetarg dopuścił możliwość składania ofert w języku obcym. Generalnie zgoda taka dotyczy języka będącego w czynnym użyciu w światowym handlu. Zatem dokumenty przetargowe mogą zostać złożone np. w języku angielskim, który jest międzynarodowym językiem biznesu. Musi być jednak ona przetłumaczona na język polski. Warto też wiedzieć, że są pewne elementy dokumentacji, których nie należy tłumaczyć na polski. To np. znaki towarowe, nazwy własne czy specjalistyczna terminologia charakterystyczna dla danej branży. Tych elementów nie powinno się przetłumaczyć.

Należy również wiedzieć, że dokumenty składane poza wskazanymi w SIWZ powinny być złożone w języku oryginalnym. Co równie istotne, ofertę należy składać wyłącznie pisemnie. Forma pisemna oferty jest koniecznym wymogiem formalnym. Bez jej zachowania, oferta nie będzie brana pod uwagę podczas postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Komu należy zlecić przetłumaczenie dokumentacji przetargowej? Zasadniczo ustawa nie wymaga tłumaczenia przysięgłego. Owszem, można je powierzyć tłumaczowi przysięgłemu, ale nie jest to obowiązkowe. Z pewnością jednak taki przekład powinien wykonać doświadczony tłumacz specjalistyczny. Z jakiej dziedziny tłumaczeń? Tak naprawdę z zakresu prawa i tłumaczeń technicznych. Tłumaczenie dokumentacji przetargowej wymaga bowiem połączenia obu tych dziedzin w jednym przekładzie. Proces ten wymaga bowiem specjalistycznej wiedzy, opanowania skomplikowanej terminologii. Dlatego przetłumaczenie dokumentacji przetargowej należy powierzyć do specjalistycznego biura tłumaczeń prawniczych i technicznych. Tylko w ten sposób mamy zagwarantowaną zgodność przekładu z przepisami oraz najwyższą jakość tłumaczenia.

Komu zlecić przetłumaczenie dokumentacji przetargowej? Specjaliście!

Tłumaczenie dokumentacji przetargowej to ogromne wyzwanie dla każdego tłumacza. Dlatego powinno się je zamawiać wyłącznie u doświadczonych tłumaczy. Takich, którzy specjalizują się w przekładach dokumentacji przetargowej. Tłumacz specjalistyczny z pewnością najlepiej rozumie specyfikę języka oraz zna terminologię, której używa się w tego rodzaju dokumentach. Taki tłumacz powinien mieć wiedzę i doświadczenie z zakresu tłumaczeń technicznych i prawniczych.

Nie można zapominać przecież, że dokumentacja przetargowa to nie tylko dokumenty techniczne. To także wszelkiego rodzaju umowy i dokumenty związane chociażby z prowadzeniem działalności przez podmiot zgłaszający się do przetargu. To tłumaczenia np. treści umowy spółki czy dokumentów z KRS. Również w przypadku branży wymagającej specjalistycznego przygotowania są to np. też dokumenty potwierdzające kwalifikacje do wykonywania zawodu. Dlatego tłumaczenie dokumentów przetargowych nie może być zlecone osobie przypadkowej.

Ogromna dokładność i precyzyjność jest kluczowa w tego typu dokumentach. W przypadku pomyłki w przekładzie tak ważnych dokumentów, oferta zgłaszającego zostanie po prostu odrzucona. Nie będzie wówczas w ogóle brana pod uwagę w postępowaniu udzielenie zamówienia publicznego. Dlatego tak istotne jest zlecenie przetłumaczenia dokumentacji przetargowej profesjonalnemu tłumaczowi. Takiemu, który nie tylko ma doskonałe umiejętności lingwistyczne. Ale takiemu, który ma ugruntowaną wiedzę z zakresu prawa i technicznej nomenklatury. Kontekst prawny jest jednym z najważniejszych elementów dokumentów przetargowych. Ogromny formalizm językowy oraz znajomość terminów administracyjnych wymaga od tłumacza wybitnych zdolności i doświadczenia.

Czy przetłumaczeniem dokumentacji przetargowej powinien zająć się tłumacz przysięgły?

Bez wątpienia tłumaczeniem dokumentacji przetargowej powinien zająć się specjalista z wieloletnim doświadczeniem. Najlepszym wyborem będzie tłumacz prawnik, który wiedzę prawniczą oraz zasady przekładu ma perfekcyjnie opanowane. Czy powinien być to tłumacz przysięgły? Jak już wspomnieliśmy, nie ma obowiązku wykonania tłumaczenia uwierzytelnionego dokumentacji przetargowej. Jednak, jeśli chcemy mieć absolutną pewność rzetelności i poprawności przekładu, oczywiście możemy je powierzyć do biura tłumaczeń przysięgłych. Tłumacz przysięgły jest osobą zaufania publicznego. Oznacza to, że przy swych czynnościach musi być bezstronny i obiektywny. To także on ponosi odpowiedzialność za poprawność tłumaczenia. To on swoją pieczęcią tłumacza przysięgłego i własnoręcznym podpisem daje rękojmię poprawności tłumaczenia. Zatem, jeśli chcemy mieć absolutną pewność, że tłumaczenie dokumentacji przetargowej będzie wykonane pod każdym względem prawidłowo, możemy je zlecić tłumaczowi przysięgłemu.

Warto jednak wiedzieć, że jest wielu doskonałych ekspertów od tłumaczeń tego typu dokumentów, którzy nie są tłumaczami przysięgłymi. I wykonują tłumaczenia na poziomie takim samym, jak tłumacz przysięgły. Ich tłumaczenia różnią się jedynie formalnymi elementami, które w przypadku tłumaczeń dokumentacji przetargowej nie maja wpływu na ich poprawność.

Dokumentacja przetargowa to jedne z najważniejszych dokumentów w biznesie. Dlatego jej tłumaczenie nie powinno być zlecone osobie przypadkowej ani tłumaczowi bez doświadczenia. Komu zlecić przetłumaczenie dokumentacji przetargowej? To oczywiste. Doświadczonemu tłumaczowi specjalistycznemu. Takiemu, który doskonale orientuje się w specyfice języka prawnego, terminologii i prawnych niuansów. Od rzetelnie przetłumaczonej dokumentacji przetargowej zależy bowiem bardzo wiele. W tym nawet wygranie interesującego nas przetargu.

Może Cię także zainteresować:

Czytaj również

Praca tłumacza w wydawnictwie
Praca tłumacza

Reportaż polski w tłumaczeniach

Polskie słowo reportaż pochodzi od francuskiego reportage. Dziś trudno w to uwierzyć, ale reportaż dawniej określano określano „bękartem literatury pięknej i brukowej popołudniówki”. Pojawił się w drugiej połowie XIX wieku. Jest gatunkiem z pogranicza literatury faktu, publicystyki i literatury pięknej. Za jego prekursora uważany jest Egon Erwin Kisch, znany bardziej jako Szalejący Reporter. Z kolei […]

Czytaj całość
Praca tłumacza w wydawnictwie
Praca tłumacza

Praca tłumacza w wydawnictwie

Jak zostać tłumaczem w wydawnictwie? Czy każdy tłumacz może liczyć na pracę w wydawnictwie? Jakich tłumaczy szukają wydawnictwa? Czy warto zostać tłumaczem w wydawnictwie? Sprawdźmy więc, czy każdy tłumacz książek może pracować w wydawnictwie. Jakie języki trzeba znać? Czy dziś poszukiwani są tylko tłumacze języka angielskiego? Dziś kilka słów o pracy tłumacza w wydawnictwie. Z […]

Czytaj całość
Praca tłumacza nie dla każdego
Praca tłumacza

Praca tłumacza nie dla każdego

„Skoro biegle posługuję się polskim i angielskim to znaczy, że mogę pracować jako tłumacz” – tak może sobie pomyśleć pani Kowalska czy pan Nowak. Nic bardziej mylnego. Znajomość jakiegoś języka, dwujęzyczność czy nawet posługiwanie się kilkoma językami obcymi nie równa się byciu tłumaczem. Wbrew wszelkim obiegowym opiniom jest to zawód wymagający doświadczenia, wielu umiejętności i […]

Czytaj całość